■ STANOVY - ZASSV

www.zassv.sk
Prejsť na obsah
 
  
STANOVY

ZDRUŽENIE AUTORIZOVANÝCH SPRACOVATEĽOV STARÝCH VOZIDIEL

Združenie autorizovaných  spracovateľov  starých vozidiel – skrátený názov ZAS-SV (ďalej len „ZAS-SV“) sa zriadil v zmysle Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení   neskorších predpisov ako záujmové združenie právnických osôb podľa § 20 f a nasl.. Združenie ZAS-SV je právnickou osobou, nie je obchodnou spoločnosťou.


Článok 1
Základné ustanovenia

1. Založenie združenia
ZAS-SV bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi, na ktorej bola podpísaná  Zápisnica a schválené Stanovy. Ustanovujúcej členskej schôdze sa zúčastnili štatutárni, resp. splnomocnení zástupcovia zakladateľov. Dátum založenia ZAS-SV je totožný s dátumom podpisu Zápisnice posledným zo zakladajúcich členov. ZAS-SV musí byť najmenej trojčlenné, pri znížení počtu členov pod troch, sa ZAS-SV zrušuje.

2. Názov a sídlo združenia
Združenie autorizovaných spracovateľov starých vozidiel. Skrátený názov: ZAS-SV

Sídlo združenia je na adrese: Železničiarska 6, 094 31 Hanušovce nad Topľou

3. Trvanie združenia
Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. Za deň založenia sa považuje dátum podpisu Zápisnice z ustanovujúcej členskej schôdze posledným zakladajúcim členom a združenie vzniká dňom zápisu do registra združení na Krajskom úrade v Prešove.


Článok 2
Predmet činnosti združenia

1. Hlavné zámery
Presadzovať a ochraňovať oprávnené záujmy členov ZAS-SV s cieľom napomáhať rozvoju a  zefektívneniu  autorizovaného  zberu a  zhodnocovania  starých vozidiel členmi združenia.
Presadzovať spoločné záujmy členov ZAS-SV pri prijímaní resp. zmenách právnej úpravy  týkajúcej sa zberu a zhodnocovania starých vozidiel v záujme harmonizácie rozvoja celého odvetia spracovateľov starých vozidiel a v záujme presadzovania nových progresívnych technológií zabezpečujúcich  vyššie materiálové  zhodnocovanie  odpadov  zo starých vozidiel.
                                                                  
2. Ciele  ZAS-SV

 1. rozvoj zberu a zhodnotenia starých vozidiel alebo ich komponentov
 2. presadzovanie a ochrana oprávnených záujmov  členov združenia a to najmä napomáhaním  rozvoja  zhodnocovania  starých vozidiel na území Slovenskej republiky.
 3. predkladanie návrhov na vydanie nových právnych predpisov, alebo návrhov na zmenu platnej právnej úpravy v oblasti zberu a spracovania starých vozidiel alebo ich komponentov
 4. vypracovanie  odborných  analýz, posudkov  a  koncepcií  v  oblasti  činností   združenia
 5. propagácia činností členov a činností združenia
 6. spolupráca so samosprávnymi orgánmi, s domácimi a zahraničnými organizáciami podobného zamerania
 7. zabezpečenie odborného vzdelávania a školení členov združenia, organizovanie odborných vzdelávacích a poradenských  podujatí v SR a v zahraničí
 8. zabezpečenie  poradenskej   činnosti  zameranej  na   právnu  oblasť  ochrany  členstva
 9. vyvíjanie vhodných   technologických metód na zhodnocovanie a zneškodnenie nebezpečných  a ostatných   látok v starých vozidlách.
 10.  výroba  druhotných surovín, ktoré  rovnako ako  výsledné výrobky  z nich vyrobené čo
 možno  najmenej  zvyšujú  množstvo  nezhodnotiteľných  odpadov  a  tým čo  možno
 najviac  znižujú  znečisťovanie  životného prostredia  formami:
 1.  využívanie odpadov zo starých vozidiel ich repasáciou pre opätovné použitie
 2.  budovanie poradenského systému predaja druhotných surovín
 3.  rozvíjanie metódy demontáže,úpravy odpadov , recyklácie alebo iných procesov pri spracovaní starých vozidiel
 4.  zneškodňovanie odpadov spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie
 1.  využívanie odpadov ako zdroje energie, ak nie možný alebo účelný postup podľa vyššie menovaných foriem.

3. Samostatné aktivity členov

Napĺňanie cieľov ZAS-SV však nie je na prekážku vyvíjaniu vlastných samostatných obchodných aktivít jednotlivých členov združenia.

Článok  3
Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení

 Členstvo vzniká na princípe dobrovoľnosti.

 1. Zakladajúci členovia

 Zakladajúcimi členmi združenia  sú právnické  osoby uvedené  v Zápisnici z  ustanovujúcej
 členskej  schôdze.

 3. Forma členstva  

 Členstvo v ZAS – SV  možno uskutočniť formou:     
       a)   riadneho člena
       b)   pridruženého člena
       c)   člena  - sympatizanta
       d)   čestné členstvo.

1)  Riadnym  členom  ZAS - SV  sa  môžu  stať  iba  právnické  osoby,  ktoré  sú  držiteľmi autorizácie  oprávňujúcej ich vykonávať špecializované činnosti pri zbere, spracovaní a zhodnocovaní starých vozidiel. Riadnymi členmi ZAS-SV sú  zakladajúci členovia združenia a  právnické osoby, ktoré sa  stanú  riadnymi členmi na základe písomnej prihlášky za riadneho člena združenia odsúhlasenej Predstavenstvom a následne schválenej    Snemom. Podmienkou vzniku členstva je zaplatenie ročného členského príspevku v plnej výške.

2)  Pridruženým členom  ZAS - SV sa  môžu  stať   právnické osoby    podnikajúce v oblasti zberu a   spracovania   odpadov,    predovšetkým  zberu,   spracovania  a  zhodnotenia jednotlivých    komponentov  a  materiálov  zo   starých   vozidiel (plastov,   pneumatík, kovového šrotu, skla,  elektroodpadu,  akumulátorov  a pod.)  Členstvo pridruženého člena združenia  vzniká na základe   písomnej  prihlášky  odsúhlasenej  Predstavenstvom  a  následne  schválenej Snemom.  Podmienkou  vzniku členstva  je  zaplatenie  ročného členského  príspevku v plnej výške.

3)  Členom-sympatizantom sa na základe písomnej prihlášky odsúhlasenej Predstavenstvom a  následne  schválenej Snemom môžu stať právnické osoby,  ktoré rešpektujú   Stanovy združenia a chcú sa podieľať na plnení jeho zámerov a cieľov. Členom – sympatizantom sa môže stať aj právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Podmienkou  vzniku členstva  je zaplatenie ročného členského príspevku v plnej výške.

4) Čestné členstvo v združení možno udeliť právnickej osobe, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj v oblasti  zámerov  a  cieľov  ZAS-SV  a  ktorá s  čestným členstvom  v  združení súhlasí. O udelení čestného členstva  rozhoduje  Snem na návrh predstavenstva. Čestný člen ročný členský príspevok neplatí.

  4.Platenie členských príspevkov

1)  Členské  príspevky sú  hlavným  zdrojom  majetku a financovania ZAS - SV. Každý člen združenia, s výnimkou čestného člena, prispieva na činnosť ZAS-SV  ročným členským príspevkom. Výšku členských  príspevkov  schvaľuje Snem a  je uvedený v Stanovách.  

  2)  Ročný členský príspevok riadneho člena za príslušný rok je 400,- Eur.

3)  Ročný členský príspevok pridruženého člena za príslušný rok je 400,- Eur.

4)  Ročný členský príspevok sympatizanta za príslušný rok je 400,- Eur.

5)  Každý pridružený člen  ZAS-SV a každý člen sympatizant prispieva na činnosť ZAS-SV členským príspevkom.    
                                         
6)  Členský príspevok je splatný do 15. februára príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa členský príspevok  platí. V  prípade  vzniku  členstva  v priebehu  kalendárneho  roka je členský príspevok splatný do 30 dní od prijatia uznesenia Snemu, ktorým Snem členstvo v ZA-SV schválil. Za neplatenie členského príspevku v termíne je penalizácia  50%

7)  Členovia  združenia nemajú  počas  trvania členstva v ZAS-SV a ani pri zániku členstva v  ZAS-SV  nárok  na  vrátenie zaplatených  ročných členských  príspevkov, a  to  ani čiastočne.

8)  Žiadny orgán  ZAS-SV  nemôže členom  ZAS-SV uložiť povinnosť  platiť  akýkoľvek mimoriadny  príspevok  na činnosť  združenia  nad rámec ročného členského  príspevku podľa týchto Stanov. Platenie akýchkoľvek mimoriadnych príspevkov je založené výlučne na dobrovoľnosti.

9) Podrobnosti  týkajúce  sa plnenia  ročného  členského príspevku upraví vnútorný predpis schválený Snemom združenia.
 
 5.  Zánik členstva  

 1) Členstvo v ZAS-SV zaniká:

   a) písomným  oznámením  člena  o vystúpení zo ZAS-SV  doručeným  Predsedovi predstavenstva alebo Podpredsedovi predstavenstva.
  b) vylúčením člena z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo  Stanov ,alebo hrubo porušovaním zákonov SR
   c) vylúčením člena  z dôvodu, že začal vykonávať činnosť, ktorá  je  nezlučiteľná s členstvom v ZAs-SV
   d) zánikom člena
   e) zánikom ZAS-SV.

2) Každý z členov ZAS-SV môže zo združenia vystúpiť za podmienok stanovených v  týchto Stanovách. Členstvo v  združení  zaniká  dňom  doručenia  písomného  oznámenia člena o jeho vystúpení zo ZAS-SV Predsedovi predstavenstva alebo Podpredsedovi predstavenstva. Zaplatený ročný členský príspevok sa pri vystúpení zo ZAS-SV nevracia.
 
3) Zánik členstva v ZAS-SV nezakladá nárok člena združenia na žiadnu časť majetku ZAS-SV

4) Podrobnosti o dôvodoch vylúčenia člena zo ZAS-SV stanoví vnútorný predpis združenia, schválený  Snemom.  Pri  vylúčení  člena  sa  zaplatený  ročný  príspevok  nevracia.
                                                                                                      

Článok 4
Orgány združenia  

 1. Snem Združenia

1) Snem  je  najvyšším orgánom ZAS-SV. Jeho oprávnenými účastníkmi  s  hlasovacími právami sú riadni a pridružení členovia ZAS-SV.
  2) S poradným hlasom sa rokovania Snemu môžu zúčastniť aj členovia – sympatizanti  a čestný členovia ZAS-SV.
                                                               
3) Snem  zvoláva  predseda   predstavenstva  dva-krát do roka,  a to tak, aby  sa prvýkrát konal
najneskôr   do 31.5 a druhýkrát najneskôr do 31.12 príslušného roka písomnou pozvánkou, doručenou  každému  riadnemu a  pridruženému  členovi ZAS-SV  najmenej 15 dní vopred. Ak si to vyžaduje naliehavosť situácie a všetci členovia ZAS-SV s tým súhlasia, Snem môže byť zvolaný aj bez dodržania tejto lehoty.

  4) Snem  musí  byť  zvolaný, ak o to  písomne  požiada  nadpolovičná  väčšina  všetkých riadnych členov ZAS-SV alebo  Revízna komisia ZAS-SV, a to najneskôr do 30 dní od doručenia   takejto  písomnej  žiadosti  Predsedovi  predstavenstva.  Ak predseda predstavenstva v  tejto lehote Snem nezvolá,  majú  právo ho v rovnakej  lehote zvolať   členovia ZAS-SV, ktorí žiadali o jeho zvolanie alebo Revízna komisia ZAS-SV v prípade jej žiadosti na zvolanie Snemu.

  5) Do pôsobnosti Snemu patrí najmä:  

 1. prijímať a meniť Stanovy ZAS-SV a vnútorné predpisy ZAS-SV
 2. určovať hlavné zámery a ciele činnosti ZAS-SV  
 3. voliť a odvolávať zo svojich radov Predsedu predstavenstva, Podpredsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva
 4. voliť a odvolávať tajomníka ZAS-SV
 5. voliť a odvolávať členov Revíznej komisie, voliť a odvolávať predsedu Revíznej komisie
 6. schvaľovať rozpočet ZAS-SV a výšku členských príspevkov
 7. rozhodovať o návrhoch predložených Snemu
 8. prerokovať a schvaľovať správu o činnosti ZAS-SV a správu o činnosti Predstavenstva
 9. prerokovať a schvaľovať správu o hospodárení ZAS-SV
 10. prerokovať a schvaľovať správu o majetku ZAS-SV
 11. prerokovať a schvaľovať ročnú účtovnú závierku ZAS-SV
 12. prerokovať a schvaľovať kontrolnú  správu  Revíznej komisie o stave hospodárenia ZAS-SV
 13. rozhodovať o vytvorení odborných komisií ZAS - SV  
 14. rozhodovať o vytvorení odborných komisií ZAS-SV rozhodovať o zrušení ZAS-SV, a to jeho dobrovoľným zrušením, zlúčením alebo splynutím s inou právnickou osobou alebo rozdelením.  

6) Snem je uznášaniaschopný, ak sú prítomní a oprávnení účastníci Snemu, t.j. riadni a pridružení členovia, ktorí disponujú  nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov oprávnených účastníkov.   

7) Snem rozhoduje formou uznesenia.

8) Pri hlasovaní  na  Sneme  zastupuje  riadneho  alebo pridruženého člena  ZAS-SV jeho štatutárny  zástupca  alebo právoplatne  splnomocnený  zástupca,  ktorý má 1 hlas.

9) Snem  rozhoduje nadpolovičnou  väčšinou  platných  hlasov  oprávnených účastníkov prítomných  na  Sneme s výnimkou  tých prípadov, ktoré určujú  tieto Stanovy. V prípade zmeny Stanov, voľby a odvolania Predsedu predstavenstva, Podpredsedu predstavenstva zrušenie ZAS-SV dobrovoľným zrušením, zlúčením, splynutím alebo rozdelením, je uznesenie Snemu prijaté, ak bolo prijaté 3/5 väčšinou hlasov prítomných oprávnených účastníkov.                    


10) V prípade, ak Snem nie je uznášaniaschopný, hoci boli všetci oprávnený účastníci naň riadne pozvaní,  zvolá Predseda predstavenstva náhradný Snem najneskôr do 10dní od   termínu konania  pôvodného Snemu. Na náhradnom Sneme, ak naň boli riadne pozvaní všetci oprávnení účastníci, môžu byť rozhodnutia riadne a účinne prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov prítomných oprávnených účastníkov náhradného Snemu   a v prípadoch, keď je podľa Stanov na prijatie uznesenia potrebná 3/5 väčšina hlasov prítomných oprávnených účastníkov je uznesenie prijaté ak bolo  3/5 väčšinou hlasov prítomných oprávnených účastníkov náhradného Snemu.  

11) Snem volí svojho predsedu, zapisovateľa dvoch overovateľov Zápisnice a osobu poverenú sčítaním hlasov.

12) Z každého zasadnutia Snemu sa vyhotovuje Zápisnica, ktorá obsahuje:
  
 1. dátum a miesto konania zasadnutia Snemu
 2. prijaté  uznesenia a výsledky hlasovania  
 3. námietky členov ZAS-SV, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie  

13) Prílohu Zápisnice tvorí prezenčná listina oprávnených účastníkov Snemu, t.j. riadnych a pridružených členov. Každý člen ZAS-SV má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie, prípadne vyžiadať si kópiu Zápisnice a jej príloh. Samostatne sa  vyhotovuje prezenčná listina prítomných členov – sympatizantov, čestných členov,  prípadne hostí Snemu.  

1. Predstavenstvo ZAS-SV  

1) Predstavenstvo je štatutárny orgán ZAS-SV, ktorý riadi činnosť ZAS-SV a koná v jeho mene Predstavenstvo má spolu 3 členov  :  Predsedu  predstavenstva,  Podpredsedu predstavenstva a Člena predstavenstva, ktorých volí a odvoláva Snem spomedzi
oprávnených zástupcov  riadnych alebo pridružených členov ZAS-SV.  

2) Funkčné obdobie členov Predstavenstva je trojročné, končí však  až voľbou nových členov Predstavenstva. Členstvo v Predstavenstve je nezlučiteľné s členstvom v Revíznej komisii.
                                                                     
3) Do pôsobnosti Predstavenstva patrí najmä :  
   
 1. rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti ZAS-SV, pokiaľ nie sú vyhradené Snemu alebo iným orgánom ZAS-SV
 1. predkladať Snemu návrh rozpočtu, správy o činnosti a správy o hospodárení ZAS-SV
 2. vykonávať uznesenia Snemu
 3. pripravovať a predkladať Snemu návrhy a dokumenty na jeho rokovanie  
 4. predkladať Snemu ročnú účtovnú uzávierku ZAS-SV
 5. vyhotovovať správu o majetku ZAS-SV po schválení ročnej uzávierky Snemom poskytnúť každému z členov ZAS-SV                                                                            
 6. vyúčtovanie všetkých členských príspevkov za uplynulý kalendárny rok.  

4) Predstavenstvo zasadá podľa potreby, spravidla raz za štyri mesiace.

5) Činnosť Predstavenstva upravuje vnútorný predpis, schválený Snemom.  
                                                                                                                                   
3. Predseda predstavenstva,  Podpredseda predstavenstva a Tajomník ZAS-SV

1) V mene ZAS-SV koná a podpisuje Predseda predstavenstva a  podpredseda predstavenstva spoločne.

2)  Na každom zasadnutí Snemu predkladá Predstavenstvo správu  o činnosti ZAS-SV a správu o činnosti Predstavenstva. Predstavenstvo raz ročne zabezpečí vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky a predloží ju na schválenie Snemu.

3)  Tajomník ZAS-SV je volený a odvolaný snemom a zodpovedá predovšetkým za :
 
 1. plnenie úloh uložených mu Predstavenstvom, alebo vyplývajúce zo   Snemu
 2. vedenie agendy a účtovníctva ZAS-SV
 3. prípravu návrhu rozpočtu ZAS-SV, vypracovanie návrhu správy o činnosti a správy o hospodárení ZAS-SV na ich predloženie Predstavenstvu
 4. vykonanie opatrení prijatých Snemom, alebo Predstavenstvom na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti ZAS-SV.

4) Tajomník ZAS-SV nemôže zároveň vykonávať funkciu Predsedu predstavenstva, Podpredsedu predstavenstva, ani Člena predstavenstva.

4. Revízna komisia

 1. Revízna komisia, ktorú tvoria zástupcovia troch členov ZAS-SV, je kontrolným orgánom.
 2. Revíznu komisiu volí a odvoláva Snem ZAS-SV.  
 3. Funkčné obdobie členov Revíznej komisie je trojročné, končí však až vymenením nových členov Revíznej komisie. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s funkciou Predsedu predstavenstva, Podpredsedu predstavenstva, Člena predstavenstva a Tajomníka.
 4. Predsedu a členov Revíznej komisie volí Snem ZAS-SV spomedzi členov ZAS-SV.
 5. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie zásad hospodárenia ZAS-SV a prerokováva ročnú účtovnú uzávierku a vydáva k nej stanovisko. Podáva Snemu a  Predstavenstvu  kontrolnú správu o stave hospodárenia ZAS-SV.
 6. Revízna komisia zasadá podľa potreby, spravidla každý polrok, najmenej však raz za rok.
 7. Podrobnosti o činnosti Revíznej komisie stanoví vnútorný predpis schválený Snemom.


Článok 5
Práva a povinnosti členov
   
 1) Každý riadny a pridružený člen ZAS-SV má právo :
     
 1. byť volený do orgánov ZAS-SV a voliť zástupcov do orgánov ZAS-SV
 2. aktívne sa zúčastňovať na činnosti ZAS-SV a byť informovaný o činnosti  ZAS-SV
 3. zúčastňovať sa na akciách a podujatiach, ktoré ZAS-SV organizuje, alebo na organizácii, ktorých sa podieľa.
                                       
 1. využívať služby, ktoré ZAS-SV v rámci svojej činnosti poskytuje
 2. vyjadrovať sa k dokumentom, ktoré sa predkladajú na rokovanie orgánov ZAS-SV
 3. využívať všetky oprávnenia vyplývajúce zo Stanov ZAS-SV
                                                                      
 1. Každý člen ZAS-SV je povinný :

a) dodržiavať Stanovy a vnútorné predpisy ZAS-SV
b) aktívne sa podieľať  v súlade so stanovami na činnosti ZAS-SV a na plnení jeho cieľov
c) platiť členské príspevky
d) vykonávať práce v oblasti zberu a zhodnocovania starých vozidiel alebo ich komponentov kvalitne.                       
Článok 6
Majetok a hospodárenie združenia


1. Majetok

Majetok ZAS-SV tvoria členské a iné príspevky, dary, granty, dotácie, príspevky.  Príspevky môžu byť vo finančnej alebo vecnej forme. Majetok združenia spravuje Predstavenstvo ZAS-SV v súlade s uzneseniami Snemu, zabezpečuje jeho nákup, evidenciu a vyraďovanie  v  zmysle platných právnych predpisov o účtovníctve. Majetok ZAS-SV možno použiť výrazne na realizáciu cieľov ZAS-SV a na úhradu prevádzkových nákladov spojených s činnosťou ZAS-SV.     

2. Hospodárenie        
 
1) Hospodárenie s majetkom združenia zabezpečuje Predstavenstvo ZAS-SV. Základom hospodárenia je rozpočet združenia schválený Snemom na obdobie  kalendárneho roka. Kontakty s daňovými a inými štátnymi úradmi a vypracovanie účtovných uzávierok zabezpečuje v zmysle platných predpisov Predstavenstvo.


2) ZAS-SV uskutočňuje finančné operácie prostredníctvom bankového účtu zriadeného v peňažnom ústave  v Slovenskej republike.  
                                                                                                                     
3) Za svoju činnosť zodpovedá ZAS-SV iba majetkom, ktorý vlastní. Členovia ZAS-SV za činnosť a záväzky ZAS-SV nezodpovedajú.  

4) Pre každý účtovný rok predloží Predstavenstvo ZAS-SV účtovnú uzávierku, výkaz o majetku a záväzkoch tak, aby ich mohla Revízna komisia preskúmať a podať o nich správu na najbližšom zasadnutí Snemu.  


Článok 7
Zrušenie a zánik združenia

1.  Dobrovoľné zrušenie
ZAS-SV možno zrušiť rozhodnutím jeho členov. O zrušení ZAS-SV rozhoduje Snem.  
                                                              
2.  Zrušenie z dôvodu nedostatku členov
ZAS-SV musí byť najmenej trojčlenný. Pri znížení počtu členov pod troch sa ZAS-SV zrušuje.
                                                                 
3. Likvidácia združenia
Na likvidáciu združenia pri jeho zrušení určí predstavenstvo ZAS-SV likvidátora. Likvidačný zostatok sa po uhradení záväzkov ZAS-SV rozdelí medzi členov, ktorí majú zaplatené členské príspevky a to pomerne k výške zaplatených členských príspevkov. Členovia, ktorým pred zrušením združenia členstvo v ZAS-SV zaniklo, nemajú na likvidačný zostatok nárok.  

4. Zánik združenia
Združenie zaniká vymazaním z registra záujmových združení právnických osôb.  


Článok 8
Záverečné ustanovenia


1. Riešenie sporov
Všetci členovia združenia budú prejavovať snahu riešiť prípadné vzájomné spory týkajúce sa ich činností v ZAS-SV dohodou. V prípade, ak riešenie sporov dohodou nedôjde, o spore rozhodne na návrh niektorého z členov vecne a miestne príslušný súd SR.

2.  Schválenie  Stanov
Stanovy schválila ustanovujúca členská schôdza, na ktorej sa odsúhlasilo založenie  ZAS-SV.

3.  Zmena stanov
O zmene stanov rozhoduje Snem.                      
     Tieto Stanovy boli schválené na ustanovujúcej schôdzi ZAS-SV konanej dňa 21.9.2011© ZDRUŽENIE AUTORIZOVANÝCH SPRACOVATEĽOV STARÝCH VOZIDIEL
CREATED BY: Caaviar.sk s.r.o.
Návrat na obsah