■ CIELE - ZASSV

www.zassv.sk
Prejsť na obsah
ZDRUŽENIE AUTORIZOVANÝCH SPRACOVATEĽOV STARÝCH VOZIDIEL

ZAS–SV je otvorené združenie pre vstup každého subjektu podnikajúceho v oblasti odpadového  hospodárstva, je otvorené združeniam a povinným osobám  v zmysle stanov. Hlavným zámerom  ZAS-SV je ochraňovať oprávnené záujmy členov Združenia, presadzovať spoločné záujmy členov  Združenia pri prijímaní, resp. zmenách právnej úpravy týkajúcej sa zberu a zhodnotenia  starých vozidiel v záujme harmonizácie rozvoja celého odvetvia spracovateľov starých  vozidiel a spoločností zabezpečujúcich materiálové zhodnotenia odpadov z činnosti spracovania  starých vozidiel. Zámerom ZAS-SV je presadzovanie nových progresívnych stechnológií zabezpečujúcich vyššie materiálové zhodnotenie odpadov zo starých vozidiel.

V krajinách  EÚ a v ďalších krajinách s rozvinutou priemyselnou výrobou a infraštruktúrou  je v rámci  ochrany a tvorby životného  prostredia  venovaná  pozornosť  recyklácii odpadov. V odpadovom hospodárstve je v tomto období  prioritou zavádzanie nových technológií, ktoré zabezpečia  maximálne využívanie zhodnocovania odpadov – recykláciu. Zvyšovanie úrovne používaných technológií, technický  rozvoj zhodnocovania má snahu zabezpečiť technický rozvoj v oblasti vývoja nových výrobkov ako aj technológií vyrábajúcich tieto výrobky tak, aby boli dodržané a vytvárané nové  pravidlá  a prístupy k ochrane životného prostredia. Ekonomický rast občanov a spoločnosti ako takej prináša so sebou aj nárast produkcie  odpadov, medzi ktorými sa zvyšuje podiel takých odpadov, ktoré je možné  ďalej  upraviť a využiť.Celospoločenskou snahou ZAS-SV je  zvýšenie materiálového  zhodnotenia získaných druhotných surovín, zvýšenie kvality životného prostredia a dosiahnutie  primeraného ekonomického efektu pri súčasnom zabezpečení zberu starých vozidiel. ZAS-SV kladie dôraz na komodity odpadov  zo starých vozidiel a zabezpečenie materiálového zhodnotenia odpadov, ktoré pri činnosti spracovania starých vozidiel vznikajú.  

Ciele ZAS – SV :

1) rozvoj zberu a zhodnotenia starých vozidiel alebo ich komponentov
2) presadzovanie a ochrana oprávnených záujmov  členov združenia a to najmä   napomáhaním  rozvoja zhodnocovania starých vozidiel na území Slovenskej republiky.
3) predkladanie návrhov na vydanie nových právnych predpisov, alebo návrhov na zmenu   platnej právnej úpravy v oblasti zberu a spracovania starých vozidiel alebo ich komponentov
4) vypracovanie odborných analýz, posudkov a koncepcií v oblasti činností združenia
5) propagácia činností členov a činností združenia
6) spolupráca so samosprávnymi orgánmi, s domácimi a zahraničnými organizáciami podobného zamerania
7) zabezpečenie odborného vzdelávania a školení členov združenia, organizovanie odborných   vzdelávacích a poradenských  podujatí v SR a v zahraničí
8) zabezpečenie poradenskej činnosti zameranej  na právnu oblasť ochrany členstva             
9) vyvíjanie vhodných technologických metód zneškodnenia nebezpečných  a ostatných látok obsiahnutých  v starých vozidlách,v spolupráci s NVCR (národné výskumné centrum recyklácie,STU BA ,Str. Fakulta)
10) výroba vstupných surovín, ktoré rovnako ako výsledné výrobky z nich vyrobené čo možno najmenej zvyšujú množstvo nezhodnotiteľných odpadov a tým čo možno     najviac znižujú znečisťovanie životného prostredia formami v spolupráci s NVCR
11) využívanie odpadov zo starých vozidiel ich repasáciou pre opätovné použitie v spolupráci s NVCR
12) budovanie poradenských systémov predaja druhotných surovín
13) rozvíjanie metód demontáže a recyklácie alebo iných procesov pri spracovaní  starých vozidiel
14) zneškodňovanie odpadov v zmysle platnej legislatívy
15) využívanie odpadov ako zdroja energie, ak nie možný alebo účelný iný postup podľa vyššie uvedených činností.   
© ZDRUŽENIE AUTORIZOVANÝCH SPRACOVATEĽOV STARÝCH VOZIDIEL
CREATED BY: Caaviar.sk s.r.o.
Návrat na obsah